INFOLEHT nr 5

Tallinn, 17. september 2014

 Eesti Raudteelaste Ametiühing võttis vastu oma ridadesse uue osakonna

Kampaania algas 2013 aasta oktoobrikuu teisel poolel. Tol hetkel oli ERAÜ nimekirjas kolm inimest, kes töötasid Leonhard Weiss RTE AS-s. Ülejäänud firma töötajatest esialgu informatsioon puudus.  Informatsiooni kogumiseks ja inimeste usalduse võitmiseks oli vaja palju aega. Esiteks, ametiühingu asutamise katse ettevõttes oli tehtud eelnevalt, vaid tööandja surve tõttu see ei õnnestatud. Teiseks, tekkis keerukas olukord inimestega kokkusaamisteks – töötegemise kohad ja töötajate elukohad on laiali paisatud üle Eesti, paljud brigaadid töötavad välismaal. Inimeste ametiühingusse värbamise kõige suuremad saavutused olid tehtud 2014 aasta alguses, kui inimestel peale telefoni teel suhtlemist, tekkis huvi kohtumiste vastu. Sel perioodil oli tööhõive firmas madalam.

INFOLEHT nr 4

Tallinn, 8. september 2014

2014 aasta läheneb oma lõpu poole. Käes on aeg kehtivate kollektiivlepingute analüüsimiseks ning uute lepingute eelnõude koostamiseks. Käesoleval hetkel Eesti Raudteelaste Ametiühigu poolt on kollektiivlepingud sõlmitud AS-i Eesti Raudtee, AS-i EVR Cargo, AS-i Elron, AS-i GO Rail, Edelaraudtee AS-i, AS-i Kunda Trans ja AS-i Valga Depoo tööandjatega. Mõningates ametiühingu struktuurosakonnades lõpeb kollektiivlepingute kehtivuse aeg ning saabub meie ametiühingu vastutusrikas tööperiood uute kollektiivlepingute sõlmimiseks koostöös ettevõtete tööandjadega. Läbirääkimiste läbiviimine tõotab tulla keeruline raudteesektori ettevõtete raske majandussituatsiooni tõttu ning Eesti Vabariigi valitsuse poolt planeeritava Kollektiivsuhete seaduse muutmise tõttu.

EESTI RAUDTEELASTE AMETIÜHING

KORRALDAB SPORDI-SUVEPÄEVAD

02.-03. august 2014

Lainela puhkeküla www.lainela.ee

Spordi-suvepäevad algavad 02.august 2014 kell 12.00 registreerimise ja majutamisega

Eesti Raudteelaste Ametiühingu konverentsi saadikute pöördumine Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu liikmete poole

Lugupeetud Vabariigi Valitsus ja Riigikogu liikmed!

Meie, Eesti Raudteelaste Ametiühingu konverentsi delegaadid, pöördume Teie poole seoses uue Kollektiivsete töösuhete seaduse peatse vastuvõtmisega. Meile teada olevalt on nimetatud seaduse eelnõu praegu Riigikogus. Murelikuks teeb fakt, et ainuke, kes sellest seadusest aru saab on Eiki Nestor. Teised Riigikogu liikmed pole kunagi kokku puutunud kollektiivsete suhetega. Seadus on raske ja keeruline ning nõuab põhjalikumat arusaamist. Antud eelnõu langes juba ettevalmistusajal ametiühingute põhjendatud kriitika alla.Ametiühingud on jätkuvalt töökollektiivides kollektiivläbirääkimisi ja streikide läbiviimisi puudutavates küsimustes keelu seaduse eelnõusse paneku vastu. Sotsiaalministeeriumi argument, et kehtivat Kollektiivsete töösuhete seadust kui vananenut, peab uuendama, kõlab käesoleval hetkel vägagi ebausutavalt. Ametiühingute arvates on uue seaduse eelnõu kinnitamise tegelik eesmärk kollektiivlepingute üle peetavate läbirääkimiste raskendamine ning streikide keelamine. Oleme seisukohal, et mõte viia eelnõusse sisse töötajate huvide vastased parandused on tekkinud pärast mitmete töökollektiivide edukalt lõppenud streike 2012. aastal.

Lugupeetud Eesti Raudteelaste Ametiühingu liikmed!

Eesti Raudteelaste Ametiühingu juhatus palub Teid osa võtta aruandekonverentsist

Päevakord  :

  1. ERAÜ juhatuse 2013.a. tegevuse aruanne
  2. ERAÜ  2013.a. majandusaruande kinnitamine
  3. ERAÜ revidentide aruande kinnitamine
  4. ERAÜ 2014.a. eelarve kinnitamine
  5. ERAÜ konverentsi pöördumine EV valitsuse poole seoses kollektiivlepingu ja kollektiivse töötuli lahendamise seaduse eelnõu
  6. Organisatsiooni arengust
  7. ERAÜ aktiivi autasustamine
  8. Muud

Konverents toimub 16.mai 2014.a. algusega kell 11.00 Tallinnas, Tehnika 18

/ Transpordi kooli konverentsi saal/

Registreerimine  kuni 12.05.2014.a. tel 6016921, 5283 619